Nigel Barley: Egy zöldfülű antropológus kalandjai

- 55
Nigel Barley: Egy zöldfülű antropológus kalandjaiNigel Barley: Egy zöldfülű antropológus kalandjai

Af­ri­ká­ban töl­tött első évé­ről írott őszin­te, mu­lat­sá­gos és ki­hagy­ha­tat­lan, le­fegy­ver­ző­en tisz­te­let­len be­szá­mo­ló­já­val Nigel Bar­ley be­pil­lan­tást enged egy szo­ci­ál­ant­ro­po­ló­gus min­den­nap­ja­i­ba, aki egy sár­kuny­hó­ban ütött ta­nyát, hogy tanulmányozza a ka­me­ru­ni do­a­jók szo­ká­sa­it, hi­e­de­lem­rend­sze­rét, éle­tét.

Származás: Magyarország
Értékelések: 0/5   0 értékelés alapján »
Raktárinformáció
Raktáron
Házhozszállítás
szállítás 1-2 nap
Csomagpont
szállítás 1-3 nap
Budapesti bolt
átvehető 1 - 2 nap
Veszprémi bolt
átvehető
kedvencekhez
Ár: 1 260 Ft (1 200 Ft + áfa)
Eredeti ár: 2 800 Ft Egységár: 1 260 Ft/db
kosárba
Termékleírás
Af­ri­ká­ban töl­tött első évé­ről írott őszin­te, mu­lat­sá­gos és ki­hagy­ha­tat­lan, le­fegy­ver­ző­en tisz­te­let­len be­szá­mo­ló­já­val Nigel Bar­ley be­pil­lan­tást enged egy szo­ci­ál­ant­ro­po­ló­gus min­den­nap­ja­i­ba, aki egy sár­kuny­hó­ban ütött ta­nyát, hogy ta­nul­má­nyoz­za a ka­me­ru­ni do­a­jók szo­ká­sa­it, hi­e­de­lem­rend­sze­rét, éle­tét.

A szer­ző meg­ta­nul­ta az egye­te­men, ho­gyan kell te­rep­mun­kát vé­gez­ni, de ha­ma­ro­san ki­de­rült, hogy a do­a­jók mit sem tud­nak arról, ho­gyan kell a te­rep­mun­ka tár­gyá­nak vi­sel­ked­nie. Ezek a „Fel­jegy­zé­sek egy sár­kuny­hó­ból” kis híján oda­vesz­tek. A be­cses pa­pí­ro­kat ter­me­szek, kecs­kék, ege­rek, vi­ha­rok és – Ró­má­ban, a há­nyat­ta­tá­sok utol­só ál­lo­má­sán – tol­va­jok ve­szé­lyez­tet­ték, de épp­olyan el­len­ál­ló­nak bi­zo­nyul­tak, mint a szer­ző maga. Nigel Bar­ley a doajó nép kö­ré­ben töl­tött ka­me­ru­ni éve­i­ről nem a meg­szo­kott tu­do­má­nyos és szak­mai benn­fen­tes­ség­gel szá­mol be. Kí­mé­let­len hu­mor­ral és éles­lá­tás­sal jel­le­mez bü­rok­ra­tá­kat, rend­őrö­ket, vám­hi­va­tal­no­ko­kat, do­a­jó­kat, ame­ri­ka­i­a­kat, né­me­te­ket, fran­ci­á­kat – és an­go­lo­kat is.

A könyv szer­ző­je Camb­ridge-ben mo­dern nyel­vek­ből dip­lo­má­zott, majd Ox­ford­ban foly­ta­tott ant­ro­po­ló­gi­ai ta­nul­má­nyo­kat és szo­ci­ál­ant­ro­po­ló­gi­á­ból dok­to­rált. Né­hány évnyi ta­ní­tás után két évet te­rep­mun­ká­val töl­tött Ka­me­run­ban. Ot­ta­ni él­mé­nyei vál­tak The In­no­cent An­th­ro­po­lo­gist c. köny­vé­nek for­rá­sá­ul.
Értékelések (0)
Ezt a terméket még nem értékelték, legyen Ön az első aki értékeli a terméket
Bővebb leírás

Kiadja: Typotex kiadó (2009)

Oldalszám:
216
Méret:
A/5
Kötésmód:
ragasztott puhatáblás

Ajánljuk még Neked
Jean Liedloff: Az elveszett boldogság nyomában

Jean Liedloff: Az elveszett boldogság nyomában

Venezuela dzsungeleiben egy fiatal amerikai felkeresi a ma is kõkorszaki körülmények között élõ jekána indiánokat. Ezeknek a "vadembereknek" a szemmel látható boldog és kiegyensúlyozott élete lenyûgözi, és két és fél évet tölt el a törzsnél. Az ott töltött hónapok során egyre inkább az kezdi érdekelni, hogy mi az oka annak, hogy az indiánok annyival boldogabbak nálunk civilizált embereknél. Kiadja: Kétezeregy Kiadó (2008)