Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

Zöldbolt Ökotermékek Kft. (Zöldbolt) a weboldal kapcsán kezelt személyes adataira vonatkozóan az alábbiakról kívánja Önt tájékoztatni.

Zöldbolt Ökotermékek Kft. (Zöldbolt) (székhely: 8200 Veszprém, Budapesti út 58., adószám: 65285947-2-39; nyilvántartási szám: 14661327) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli az Ön személyes adatait.

 

Jelen tájékoztató célja, hogy Zöldbolt Ökotermékek Kft. (Zöldbolt) (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Vállalkozó) által kezelt személyes adatokra vonatkozó elveket, eljárásokat, alkalmazott gyakorlatot összefoglalja, arról a felhasználóit tájékoztassa.

A Vállalkozó szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a Vállalkozó megbízásából az adatfeldolgozásban résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat a jelen tájékoztatónak megfelelően kezelni.  

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A tájékoztató elsősorban az alábbi jogszabályokban foglalt követelményekkel összhangban készült:

 

 • Magyarország Alaptörvénye („Alaptörvény”);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („Rendelet”);
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.);
 • A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény („Mt”),
 • A személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.).

 

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartását a Tásaság folyamatosan, de legalább évente frissíteni köteles. Amennyiben új adatkezelési tevékenység merülne fel, úgy a tájékoztató kiegészítését haladéktalanul elvégezzük.  

 

 

 

 

 

1.   Fogalmi háttér

A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megfelel a Rendelet 4. cikkében meghatározott értelmező fogalom magyarázatoknak, így különösen:

 • Azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 • Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő Személyes adatok kezeléséhez;
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a Személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az Adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 • Profilalkotás: Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a Személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi; -
 • Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

Amennyiben a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabály fogalom magyarázatai eltérnek jelen tájékoztató fogalom magyarázataitól, akkor a jogszabály által meghatározott fogalmak az irányadóak.

 

2.   Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő Zöldbolt Ökotermékek Kft. (Zöldbolt).

Zöldbolt Ökotermékek Kft. (Zöldbolt) adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki, mivel az adatkezelés mértéke nem teszi szűkségessé.

3.   Igénybe vett adatfeldolgozók

A Vállalkozó a következő adatfeldolgozó szolgáltatásait veszi igénybe a tevékenysége végzése során, illetve részére továbbít adatokat:    

Bérszámfejtés / könyvelés:

 • Hardbit Kft. (székhely: 7632 Pécs, Bokréta u. 5., adószám: 12971169-2-02, cégjegyzékszám: 02-09-068501)

Informatikai rendszer karbantartása és hírlevél küldés tekintetében:

 • NetGo.hu Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 13.; 2.em./203, adószám: 13618308-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-105844)

A Vállalkozó vásárlóitól érkezett megrendelésék házhozszállításához:

 • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.)
 • SPRINTER Futárszolgálat Kft. (székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39., adószám: 12263840-2-43)

Online bankkártyás fizetési mód választása esetén

 • K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)

Számlázás:

 • Hardbit Kft. (székhely: 7632 Pécs, Bokréta u. 5., adószám: 12971169-2-02, cégjegyzékszám: 02-09-068501)

Vásárlói elégedettség mérés:

 • Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759)

4.   A weboldalon történő vásárlás során kezelt személyes adatok

4.1.     Az adatkezelés jogalapjai, céljai

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése. Az adatkezelés célja a webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, a vásárlói kapcsolattartás.

 

4.2.     A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

A kezelt személyes adatok:

 • Kötelezően megadandó:
 • vezetéknév
 • keresztnév
 • jelszó
 • email cím
 • számlázási név
 • számlázási cím (ország, település, utca, házszám, irányítószám)
 • szállítási cím (ország, település, utca, házszám, irányítószám)
 • telefonszám
  • Opcionális megadható:
  • adószám
  • kapcsolattartó neve

Az adatkezelés ellen adatkezelőnk elérhetőségén bármikor tiltakozhat. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés a szerződés teljesítéséig, illetve a Ptk. 6:22. § alapján a vásárlás időpontjától számított 5 évig tart; illetve a Számv. tv. alapján köteles megőrizni termék, illetve szolgáltatás vásárlása esetén a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc évig.

 

4.3.     A személyes adatok címzettjei

A megadott adatokhoz a Vállalkozó és alkalmazottai kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.

5.   A termék értesítő funkció kapcsán kezelt személyes adatok

5.1.     Az adatkezelés jogalapjai, céljai

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes, hozzájáruláson alapuló nyilatkozata.  A termék értesítő funkció használata során megadott adatokat kizárólag az értesítés céljából kezeljük.

 

5.2.     A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

A kezelt személyes adatok a termék értesítés funkció során megadott email cím.

Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

Ön a hozzájárulását adatkezelőnk elérhetőségén bármikor visszavonhatja. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

A program kapcsán automatizált döntéshozatalt nem végzünk, harmadik személytől Önre vonatkozóan nem gyűjtünk személyes adatokat, a kezelt adatokat harmadik fél számára nem adjuk át.

A gyermek vagy gyermekek adatait kizárólag szülői hozzájárulás esetén kezeljük és tároljuk, illetve a megadott email cím használatának jogossága az email címet megadó érintett felelőssége.

 

5.3.     A személyes adatok címzettjei

A megadott adatokhoz a Vállalkozó és annak alkalmazottai kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.

 

6.   A hírlevél feliratkozás kapcsán kezelt személyes adatok

6.1.     Az adatkezelés jogalapjai, céljai

A feliratkozás jogalapja az Ön önkéntes, hozzájáruláson alapuló nyilatkozata.  A regisztráció során megadott adatokat kizárólag hírlevél küldési céllal kezeljük.

 

6.2.     A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

A kezelt személyes adatok a regisztráció során megadott email cím.

Az adatokat a feliratkozástól kezdve egészen a leiratkozásáig kezeljük. A leiratkozás után további hírlevél nem kerül kiküldésre.

Ön a hozzájárulását adatkezelőnk elérhetőségén, illetve a hírlevélen keresztül bármikor visszavonhatja. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

A feliratkozás, illetve kiküldött hírlevelek kapcsán automatizált döntéshozatalt nem végzünk, harmadik személytől Önre vonatkozóan nem gyűjtünk személyes adatokat.

 

6.3.     A személyes adatok címzettjei

A megadott adatokhoz a Vállalkozó és alkalmazottai kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.

 

A hírlevél kapcsán külső szolgáltatót, Adatfeldolgozót a Vállalkozó igénybe vesz. Az Adatfeldolgozó a NetGo.hu Kft.

7.   A vásárlói elégedettség mérés kapcsán kezelt személyes adatok

7.1.     Az adatkezelés jogalapjai, céljai

A feliratkozás jogalapja az Ön önkéntes, hozzájáruláson alapuló nyilatkozata.  Célja a vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése az Árukereső weboldalon.

 

7.2.     A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

A kezelt személyes adatok a regisztráció során megadott email cím.

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik.

Ön a hozzájárulását adatkezelőnk elérhetőségén bármikor visszavonhatja. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

7.3.     A személyes adatok címzettjei

A megadott adatokhoz a Vállalkozó és alkalmazottai kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.

 

Az értékelés megjelenítése kapcsán külső szolgáltatót, Adatfeldolgozót a Vállalkozó igénybe vesz. Az Adatfeldolgozó az Online Comparison Shopping Kft.

 

8.   Az álláspályázat kapcsán kezelt személyes adatok

8.1.     Az adatkezelés jogalapjai, céljai

Amennyiben elküldi Zöldbolt Ökotermékek Kft. (Zöldbolt) részére önéletrajzát, egyéb személyes adatait tartalmazó dokumentációit, úgy a meghirdetett álláspályázat betöltésének elbírálása céljából önként, illetve kifejezetten hozzájárul a beküldött dokumentumok, nevének és elektronikus levelezési címének Zöldbolt Ökotermékek Kft. (Zöldbolt) általi kezeléséhez.

 

8.2.     A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

Az önéletrajzok, egyéb kapcsolódó dokumentációk jellemzően az alábbi adatokat tartalmazzák: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, iskolai tanulmányok, korábbi munkahelyek, végzettségek, képességek, referenciák, megpályázott munkakörök, bérigény.

Az Ön hozzájárulása a pályázati anyagának megküldésétől az adott pozíció betöltéséig szól. Ön a hozzájárulását adatkezelőnk elérhetőségén bármikor visszavonhatja.  Az adatokat a pozíció betöltése vagy hozzájárulásának visszavonása után azonnal töröljük. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

 

8.3.     A személyes adatok címzettjei

A rögzített személyes adatokat kizárólag a Vállalkozónál a pozíció elbírálásában résztvevő, emberi erőforrás területén dolgozó munkatárs, az ügyvezető ismerheti meg. Az adatokat saját elektronikus eszközön vagy papír alapon tároljuk, a megkeresés az info@zoldbolt.hu email címre érkezik.

9.   A weboldalon megadott elérhetőségeink kapcsán kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztató

9.1.     Az adatkezelés jogalapjai, céljai

A kezelt személyes adatok jogalapja az Ön önkéntes, hozzájáruláson alapuló nyilatkozata.  Az adatokat az Ön beazonosítása, illetve az Önnek történő visszajelzés érdekében kezeljük.

 

9.2.     A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

A kapcsolatfelvétel során kötelezően a nevet, email címet, illetve opcionálisan a telefonszámot kezeljük. Az adatok kezelése az adott megkeresés lezárásáig tart. 

A hozzájárulását a lenti elérhetőségeink bármelyikén bármikor visszavonhatja. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

 

9.3.     A személyes adatok címzettjei

A megadott adatokhoz a szolgáltató értékesítéssel foglalkozó munkatársai az üzenetben jelzettek / kértek teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.

 

10.         A sütikre vonatkozó tájékoztató

10.1.  Sütik és webjelzők

A süti betűkből és számokból álló kis információs csomag. A webszerver a sütit automatikusan megküldi a látogató böngészőjének a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. A látogató számítógépe vagy mobil eszköze eltárolja a sütit a sütit elhelyező személy által meghatározott időtartamig.

A böngésző a honlap következő alkalommal történő meglátogatásakor visszaküldi a sütit a webszerver részére. A webszerver a megküldött adatok alapján azonosítani tudja a sütit küldő számítógépet vagy mobil eszközt és az adott eszköz által megküldött sütiket össze tudja kapcsolni. 

A süti a honlapon történt látogatások között folytatott tevékenységre vonatkozó információt szolgáltat a webszerver részére.

A webjelző a honlapon elhelyezett kis méretű, általában észrevehetetlen, kép. A webjelzők elhelyezésével a látogató honlapon végzett műveletei követhetők és a nyert adatokból statisztika készíthető.

Zöldbolt Ökotermékek Kft. (Zöldbolt) sütiket és webjelzőket helyez el a honlapon annak érdekében, hogy felismerje azon személyt, aki a honlapot korábban már meglátogatta; feltérképezze a látogató érdeklődési körét; javítsa a látogató felhasználói élményét és személyre szabott hirdetéseket jelentessen meg a látogató részére, továbbá a honlap biztonságának javítása érdekében.

 

10.2.  Az adatkezelés jogalapjai, céljai

Az adatok kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet bármikor az internetes böngésző megfelelő beállításaival adhat meg vagy utasíthat vissza.

Az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, illetve a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

 

10.3.  A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés egyedi azonosítószámokra, dátumokra, időpontokra terjed ki. Az érintettek köre a weboldalt látogatók, illetve a felhasználók.

Cookie megnevezése

Cookie céljának meghatározása

Lejárat dátuma

Cookie_policy_accepted

Az oldalra érkező látogató elfogadta-e már a cookie nyilatkozatot.

1 év

PHPSESSID

Munkamenet süti, az oldal alapvető működéséhez szükséges.

Oldal vagy böngésző bezárásáig.

zoldbolt_webshop_order_hash

Elhagyott kosár funkció.

60 nap

Zoldbolt_visit_netstat_v3

Az adott látogatás beazonosítására szolgáló hash érték statisztikai készítésére szolgál.

Oldal vagy böngésző bezárásáig

_ga

Egyedi mérő kód, ami statisztikai adatokat generál a honlap használatával kapcsolatban

2 év

_gat

a Google Analytics által használt mérő kód gyorsító

1 nap

_gid

Egyedi mérő kód, ami statisztikai adatokat generál a honlap használatával kapcsolatban

1 nap

zoldbolt_visitor_netstat_v3

Az adott látogató beazonosítására szolgáló hash érték statisztikai készítésére szolgál, illetve annak beazonosítására, hogy már járt az oldalon.

10 év

_fbp

Facebook hirdetés támogató

3 hónap

fr

Facebook hirdetés támogató

3 hónap

 

10.4.  A személyes adatok címzettjei

A rögzített adatokat Zöldbolt Ökotermékek Kft. (Zöldbolt) alkalmazottai kezelik. A sütikkel rögzített adatok kapcsán automatizált döntéshozatalt nem végzünk, harmadik személytől Önre vonatkozóan nem gyűjtünk személyes adatokat.

 

11.         A 16. évnél fiatalabb személyek személyes adatainak kezelése

A 16. életévét be nem töltött személy személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be megfelelő szülő hozzájárulás nélkül, úgy a lehető̋ leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

 

12.         Az Ön jogai

12.1.     Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni Zöldbolt Ökotermékek Kft. (Zöldbolt)-tól az általunk kezelt, jelen tájékoztatóban is nevesített Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. (mindegyik adatkezelés esetében)

12.2.     Ön bármikor jogosult kérni Zöldbolt Ökotermékek Kft. (Zöldbolt)-tól, hogy helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait. (mindegyik adatkezelés esetében)

12.3.     Ön bármikor jogosult kérni Vállalkozótól, hogy a rendelkezésre álló elektronikus formában kezelt személyes adatait Önnek, illetve más adatkezelő részére általánosan használt formátumban átadja. (mindegyik adatkezelés esetében)

12.4.     Ön bármikor jogosult kérni Zöldbolt Ökotermékek Kft. (Zöldbolt)-tól, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén Zöldbolt Ökotermékek Kft. (Zöldbolt) a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében kezelheti. Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,
 • Zöldbolt Ökotermékek Kft. (Zöldbolt)-nak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy

Zöldbolt Ökotermékek Kft. (Zöldbolt) az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően. (mindegyik adatkezelés esetében)

12.5.     Ön bármikor jogosult kérni Zöldbolt Ökotermékek Kft. (Zöldbolt)-tól, hogy töröljük az Ön személyes adatait. Zöldbolt Ökotermékek Kft. (Zöldbolt) törli az Ön személyes adatait, ha

 • Zöldbolt Ökotermékek Kft. (Zöldbolt)-nak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy
 • Zöldbolt Ökotermékek Kft. (Zöldbolt) jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

Zöldbolt Ökotermékek Kft. (Zöldbolt) az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja, annak megalapozottságáról döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. (mindegyik adatkezelés esetében)

 

13.         Panaszkezelés

13.1.     Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait Zöldbolt Ökotermékek Kft. (Zöldbolt) nem a tájékoztatóban jelzetteknek megfelelően kezelte, illetve a jogait maradéktalanul nem tudta érvényesíteni, úgy kérném, hogy elérhetőségeinek bármelyikén vegye fel velünk a kapcsolatot.

13.2.     A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a hatósághoz az alábbi elérhetőségen nyújthatja be a panaszát:

Hatóság:               Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím:    1363 Budapest, Pf. 9.

Cím:                      1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon:                +36 (1) 391-1400

Fax:                      +36 (1) 391-1410

E-mail cím:           ugyfelszolgalat@naih.hu.

13.3.     Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.